Prof. Dr Talat CANBOLAT

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr Talat CANBOLAT

Biyografi

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: PROF.DR.TALAT CANBOLAT

Doğum Tarihi: 01 OCAK 1966

 

Öğrenim Durumu    :

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hukuk

İstanbul  üniversitesi

1989

Y. Lisans

Özel hukuk

Marmara üniversitesi

1992

Doktora

Özel hukuk

Marmara üniversitesi

1998

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı : Türk İş Hukuku’nda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri

 

Doktora Tez Başlığı: Toplu İş Sözleşmesinin Kişiler Açısından Uygulama Alanı

 

Görevler       :

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Hukuk Fakültesi - Marmara  Üniversitesi

1989-1998

Dr.Ar.Gör.  

 Hukuk Fakültesi - Marmara  Üniversitesi

1998-2000

Yar.Doç.

 Hukuk Fakültesi - Marmara  Üniversitesi

2000-2008

Doç.Dr.

 Hukuk Fakültesi - Marmara  Üniversitesi

2008-2013

Prof.Dr.

Hukuk Fakültesi - Marmara  Üniversitesi

2013-

 

 

İdari Görevler:  Dekan Yardımcısı, 26.02.2003-01.09.2003

                                        Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Yardımcı Doç. temsilciliği (2003 –2008)

                                 Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör temsilciliği (2014 –)

 

ESERLER

 

 1. CANBOLAT Talat, “Mevzuatta Öngörülen Bazı İş Sözleşmesi Türlerinin 4857 Sayılı İş Kanununun Belirli Süreli İş Sözleşmesine İlişkin Esasları Yönünden Değerlendirilmesi” Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı.13, 188-219 (2007).

 

 1. CANBOLAT, Talat, “Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 5458 Sayılı Kanununun Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme”, Legal, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı.12, 1356-1418 (2006).

 

 1. CANBOLAT, Talat, “Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayacak İşçiler”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Yargıç Dr. Aydın Özkul’a Armağan, Cilt.6, Sayı.4, 163-202 (2002).

 

 1. CANBOLAT, Talat ve CANİKLİOĞLU Nurşen, “4857 Sayılı İş Kanununda Para Cezasına Bağlanan Yükümlülükler ve Bu Para Cezalarının Özellikleri”, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi,  Yargıç Resul Aslanköylü’ye Armağan”, Cilt.7, Sayı.3, 221-277 (2004).

 

 1. CANBOLAT, Talat, “Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri”, İstanbul Barosu ve Kadir Has Üniversitesince 21 Şubat 2009 tarihinde düzenlenen Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi konulu sempozyum tebliği, İstanbul Barosu yayını, İstanbul 2010.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “Paten ve Faydalı Model Kanun Tasarısının İşçi Buluşlarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Ali Güzel’e Armağan, 91-110, (İstanbul 2010)

 

 1. CANBOLAT, Talat, “İşe İade Kararının Uygulanmasında Dürüstlük Kuralı”, Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Barosu Ortak yayını, İstanbul 2010.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “Borçlar Hukuku Bakamından Alt İşveren”, Kamu-İş Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Tarafından Düzenlenen Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamasının Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Arayışları, 29 Nisan-02 Mayıs 2010 Belek/Antalya.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “Yurtdışı Hizmet Borçlanması Yapanlar Da Kademeli Geçişten Yararlanır ve Sigortalılığın Başlangıç Tarihi İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmasına Göre Belirlenir, Prof.Dr.Sarper Süzek’e Armağan, İstanbul 2011”.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “Trafik Kazalarında Kusur Oranının Tespiti ve Asli-Tali Kusur Ayırımı, İstanbul Barosu ve Adli Tıp Kurumunun düzenlediği Trafikte Alkol Denetimi ve Kaza Tespit Tutanaklarının Rolü konulu seminer tebliği, İstanbul Barosu Yayını.

 

 1. CANBOLAT Talat, Fikri ve Sınai Haklar Yönünden İşçi Kavramı, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2011, Ankara 2012, (31-71).

 

 1. CANBOLAT Talat, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Sanayii İşverenleri Sendikası, Çalışma Mevzuatı Seminer Notları, 26-30 Eylül 2012 Antalya.

 

 1. CANBOLAT Talat, Yargıtay’ın Toplu İş Hukukuna ilişkin 2011 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneğinin düzenlemiş olduğu Yargıtay’ın İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin 2011 yılı Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri, Kadir Has Üniversitesi, 23-24 Kasım 2012.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “İş Kanununun Temel Kavramları”, 10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu (Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri) Sempozyumu, 26-27 Nisan 2013.

 

 1. CANBOLAT Talat, Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Türleri, Türk Alman İş Hukuku Sempozyumu 3, İstanbul, 21 Haziran 2013.

 

 1. CANBOLAT Talat, Alt İşverenlik, 10. Çalışma Meclisi, 26-27 Eylül 2013 Ankara, 2013.

 

 1. CANBOLAT Talat, 6356 Sayılı Kanunda Barışçıl Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2013/4, S.39.

 

 1. CANBOLAT Talat, Hukuk Davalarında Bilirkişilik Uygulamaları, Trafik Kazalarından Kaynaklanan Hukuk ve Ceza Yargılamalarında Bilirkişilik, 23-25 Nisan 2014 Antalya.

 

 1. CANBOLAT Talat, Bilirkişi Raporlarında Teknik- Hukuki Konu Ayrımı, Trafik Kazalarından Kaynaklanan Hukuk ve Ceza Yargılamalarında Bilirkişilik, 23-25 Nisan 2014 Antalya.

 

 1. CANBOLAT Talat, Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi, Türleri ve Çerçeve Sözleşme, İstanbul Barosu – Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen Sendikal Haklar ve İş Sözleşmesi Sempozyumu 6-7 Haziran 2014.

 

 1. CANBOLAT Talat, 6356 Sayılı Kanunda Öngörülen Çerçeve Sözleşmenin Hukuki Niteliği, Prof.Dr. Ali Rıza OKUR’a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Sayı, Yıl 2014, Cilt:20, Sayı:1523 -541.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “6356 sayılı Kanunda Öngörülen Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri”, İstanbul 2013 (Kitap).

 

 1. CANBOLAT, Talat, “İşçi Buluşları”, Beta Yayınevi, İstanbul 2007 (Kitap).

 

 1. Türk İş Hukukunda Asıl İşveren Alt İşveren İlişkileri, İstanbul 1992 (Kitap)

 

 1. CANBOLAT, Talat ve CANİKLİOĞLU, Nurşen, “ Yurtdışı Hizmet Borçlanması, Prof.Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, 867-895, İstanbul, 2003.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “Yurtdışında Çalışmanın Malullük Aylığının Kesilmesini Gerektirip Gerektirmeyeceği, (Karar İncelemesi), Prof.Dr. Nuri Çelik’e Armağan II, 1731-1738, İstanbul, 2001.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “Toplu İş Sözleşmesinin Kişiler Açısından Uygulama Alanı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul 1998.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “Alt İşveren Kavramı ve Uygulama Sorunları”, Tühis, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt.14, Sayı.2-3, 14-30, Mayıs-Ağustos 1997.

 

 1. CANBOLAT, Talat ve CANİKLİOĞLU Nurşen, “Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatının İş Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt.9, Sayı.2, 3-15, Mart 1995.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “İşletme Toplu İş Sözleşmesi – Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi – Alt İşveren”, (Karar İncelemesi), İş Hukuku Dergisi, Cilt.III, 263-272, 1993.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “Alt İşveren – Münhasıran İşçi Çalıştırma – Asıl İşverenin Sorumluluğu”, (Karar İncelemesi), İş Hukuku Dergisi, Cilt.III, 89-93, 1993.

 

 1. CANBOLAT; Talat, “Türk İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Kazancı Hukuk Yayımları, İstanbul 1992.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun Uygulaması, Çimento İşveren Dergisi, Cilt.7, Sayı.1, 1993.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “İş Yargılaması ve Özellikleri”, Argumentum Dergisi, Cilt.1, Sayı.4, 48-52, Kasım 1990.

 

 1. CANBOLAT, Talat, “Psiko-Teknik Muayenede Yetersiz Görülen İşçinin Şoför Olarak Çalıştırılması Doğru Olmayacağından Önceki İş Yerine, Çalıştırılması Mümkün Olan İşe İadesine Karar Verilmesi Gerekir”, SİCİL İş Hukuku Dergisi, Mart 2008, Sayı.9, 62-76, Mart 2008.

 

 1. CANBOLAT Talat, Kamuda Yeni İstihdam Türü Olarak Uygulanan Hizmet Alım Sözleşmeleri, Kamuda Sosyal Politika Dergisi, Yıl:5, Sayı:17, 2011/2, Memur-Sen Yayını, Ankara 2011 (12-31).

 

 1. CANBOLAT Talat, Yozlaşmış Alt İşverenlik (Taşeronluk), Taşeronlaşma Sorununa Siyasi ve Akademik Bakış, Tes-İş Yayını 2011.

 

 1. CANBOLAT Talat, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Getirdiği Yenilikler, Toprak İşveren Dergisi, 2012, Sayı:96.

 

 1. CANBOLAT Talat, Toplu İş Sözleşmesinin Türleri, Türk Alman İş Hukuku Sempozyumu IV,

 

 1. CANBOLAT Talat, Türk İş Güvencesinin Kapsamı, Türk Alman İş Hukuku Sempozyumu V,

 

 1. CANBOLAT Talat, Alt İşverenlik, 10. Çalışma Meclisi,

 

KONFERANSLAR ve EĞİTİM KONULARI

 

 1. Uygulamalı İş Hukuku
 2. İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri
 3. İşçilik Alacakları ve Tazminatları
 4. Fesih ve Feshe Bağlı Tazminatlar
 5. İşçilik Alacak Tazminat Hesaplamaları
 6. İş Hukukunun Güncel Sorunları
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği
 8. İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
 9. Kıdem ve İhbar Tazminatı
 10. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Tasarısı Neler Getiriyor
 11. Toplu İş Sözleşmesi Türleri
 12. Sendikalar ve Örgütlenme Modelleri
 13. 6356 Sayılı Kanununun Sendikalara İlişkin Hükümleri
 14. 6356 Sayılı Kanunun Toplu İş Sözleşmesine İlişkin Hükümleri
 15. Yargıtay’ın Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesine İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi
 16. 6356 Sayılı Kanunda Öngörülen Çerçeve Sözleşmenin Hukuki Niteliği
 17. Sendikaların Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespitinde Yaşanan Sorunlar
 18. Toplu İş Sözleşmesi Müzakere Teknikleri
 19. Toplu İş Sözleşmesinin Uygulama Alanı ve Yararlanma
 20. Grev ve Lokavt

 

DİĞER GÖREVLERİ

 

 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Tasarı Taslağı Hazırlama Bilim Komisyonu Üyeliği (2009)
 2. Adalet Bakanlığı, Bilirkişilik Kanun Tasarı Taslağı Hazırlama Bilim Komisyon Üyeliği (2014).
 3. Adalet Bakanlığı, İş Mahkemeleri Kanun Tasarı Taslağı Hazırlama Bilim Komisyonu Üyeliği (2015).
 4. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı(2013 devam ediyor).
 5. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Temsilciliği (2014 devam ediyor).
 6. Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu Danışma Kurulu Üyeliği (2014 devam ediyor)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi

                                                      İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği.

 

Öğretim Üyeliği Dışında İkinci Görevleri          :

 

 1. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi, Trafik Uzmanı(2003 Devam Ediyor)
 2. 4 No.lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Üyeliği (2011).
 3. 4 No.lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kom. Üyeliği ve Başkanlığı (2012-2014).
 4. 3. No.lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı (2014- Devam Ediyor).
 5. TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi Hukuk Danışmanlığı (2014 – Devam Ediyor )

 

Verdiği Bazı Dersler:

 

 1. İş Hukuku
 2. Sosyal Güvenlik Hukuku
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
 4. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hukuki ve Cezai Sorumluluk
 5. Toplu İş Hukuku (Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi)
 6. İş Yargılamasında Bilirkişilik
 7. İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
 8. İşçi Buluşları