Sonuç Bildirgesi

1. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2017 (IOHSC 2017)

KONGRE SONUÇ BİLDİRİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 6- 7 Aralık 2017 tarihlerinde organize edilen, ilgili üniversitelerin ve kuruluşların akademik katkılarıyla İstanbul Hilton Bosphorus Kongre Merkezinde,  1. Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi düzenlenmiştir. Kongremiz ulusal ve uluslararası alanda iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile araştırmacılardan oluşan 3400’ü aşkın sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Organizasyonumuzda, ülkemizde ve diğer ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve standartları, özel sektörde ve kamuda; özellikle yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, karşılaşılan zorluklar, tamamlanması gereken eksiklikler, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, yapılan bilimsel araştırma ve geliştirmeler paylaşılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında; merkezi ve yerel yönetim uygulamaları, yönetim sistemleri, çalışan sağlığı, hukuk, teknik, uygulanabilir ve sürdürülebilir iş modelleri, yürürlükteki mevzuat, uluslararası standartların uygulanması konu başlıklarından hareket edilerek alt oturumlar düzenlenmiştir. ‘İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Kamu - Özel ve Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kültür ve Farkındalık, Çalışan Güvenliği, Çalışan Sağlığı’’ başlıklarında, 4 ayrı salonda ve 2 gün süresince 33 ayrı oturumda tartışılmıştır. Bu oturumlarda yurtiçi ve yurt dışından toplam 90 çağrılı konuşmacı sunumlarını gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda akademik nitelikte 86 sözlü ve 67 poster bildiri sunulmuştur.

Kongremizde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin misyonuna da uygun olarak; açığa çıkmamış iş sağlığı ve güvenliği ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri kurumsal bir anlayışla mükemmelleştirirken; ‘’insanı merkeze alan ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan’’ bir bakış açısıyla yapılan çalışmalar, yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler ve konunun uzmanlarının bir araya gelmesiyle ortaya koyulmuştur.

Meslek hastalıkların tespiti ve oluşmasının engellenmesi anlamında kamu ve özel sektörde paydaşların üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu uygulamaların kurum kültürü haline getirilmesi ve sürdürülebilir olması vurgulanmıştır.

Kongremiz süresince meslek hastalıkları çeşitli boyutları ile tartışılırken ‘Spor yaralanmalarının iş kazası olarak kayda geçirilmesi, kronik travmatik ensefalopati gibi sürekli kafa travmaları sonucu ortaya çıkan problemlerin meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi’ tartışmaya açılmıştır.

ILO meslek hastalıkları listesinde fiziksel ajanlar alt birimine  travmatik meslek hastalıkları alt maddesinin ilavesi önerilmiştir.

Bundan sonraki düzenlenecek olan Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliği ile düzenlenmesi planlanmıştır.

Kongre süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli eğitimler, etkinlikler ve fuar alanları ile katılımcıların kongreden maksimum düzeyde kazanımla ayrılması sağlanmıştır. Kongre ile çalışma hayatında ve toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile farkındalığının yaygınlaştırılması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması, üretim kayıplarının ve bu kayıpların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin minimize edilmesi yönündeki çalışmalara hız verilmesi hedeflenmiştir.

Kongremize destek veren akademisyenler ve üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı yönetici ve çalışanları başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Düzenleme Kurulu

http://iohsc2017.org/

 

INTERNATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CONGRESS 2017 (IOHSC 2017)

CONGRESS FINAL DECLARATION

The 1st International Congress on Occupational Health and Safety (OHS) was organized by the Istanbul Metropolitan Municipality on 6-7 December 2017 at the Istanbul Hilton Bosphorus Congress Center and brought together national and international occupational safety and health experts, occupational physicians, academicians, public and private sector representatives, representatives of civil society organizations and researchers. More than 3.400 participants attended the event.

The congress comprised the following topics: OHS legislation and standards in Turkey and other countries, private and public sector approaches in OHS; OHS strategies in local governments, OHS applications, OHS policy challenges and deficiencies, proposals for OHS solutions, good practice examples, scientific researches and developments.

Parallel sessions were organized under the headings of central and local administration practices, management systems, employee health, law, technical, applicable and sustainable business models, current legislation, and application of international standards. In 4 halls the following sessions took place:

  • Occupational Health and Safety Management Systems
  • Occupational Health and Safety in Public and Private Governance
  • Culture and Awareness in Occupational Health and Safety
  • Employee Safety and Employee Health

A total of 90 invited speakers from Turkey and abroad were invited to 33 separate sessions in 2 days. In total 86 oral and 67 poster presentations were given of high academic quality.

In accordance with the mission of the Istanbul Metropolitan Municipality, while perfecting the services that will meet unmet occupational health and safety needs with an institutional approach, studies which are focused to raise the quality of life and humanity are evaluated with academic experts from Turkey and abroad.

It is emphasized that policy stakeholders in the public and private domain, take up their responsibilities in order to stimulate the detection/diagnosis and prevention of occupational diseases and to make these practices part of a sustainable institutional culture.

While discussing occupational diseases with various dimensions during the Congress, it was argued that 'problems of sports injuries being recorded as occupational accidents, problems of continuous head trauma such as chronic traumatic encephalopathy can be defined as occupational diseases'.

The ILO recommends the addition of a subset of traumatic occupational diseases to the physical agents sub-unit in the list of occupational diseases.

It is planned that in future the International Congress on Occupational Health and Safety will be organized in cooperation with the Istanbul Metropolitan Municipality and the Ministry of Labor and Social Security.

During the congress, various trainings, events and fair areas related to occupational health and safety were provided and participants were separated from each other to achieve more intense professional discussions in smaller groups. It is aimed to further accelerate the various workshops and disseminations of awareness of work health and safety culture in the working life and in the society, reduction of work accidents and occupational diseases, loss of production and negative effects of these losses on the economy.

We would like to thank all those who contributed to the congress, all academicians and universities, governmental and non-governmental organizations and especially directors and employees of the Istanbul Metropolitan Municipality Health Department.

 

Organizing Committee

http://iohsc2017.org/